پایان ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ دستگاه های اجرایی استان تهران
پایان ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ دستگاه های اجرایی استان تهران
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران در سال 1401 به منظور معرفی و تجلیل از دستگاه های برتر در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان تهران به پایان رسید.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، علی شیرین اظهار کرد: ارزیابی عملکرد ۶۸ دستگاه اجرایی استان تهران در دو محور عمومی و اختصاصی صورت گرفت که در شاخص های اختصاصی، «اهداف پیش بینی شده» و «عملکرد دستگاه اجرایی در قلمرو وظایف اصلی» و در شاخص های عمومی نیز کارکرد دستگاه های اجرای در سه محور اصلی شامل: «رضایتمندی مردم از دستگاه های اجرایی»، «بهره وری و تعالی سازمانی» و «عدالت» مبتنی بر ۱۶ شاخص و ۴۲ سنجه، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: دستگاه های اجرایی در گروه های شش گانه ارزیابی شامل: «زیربنایی و توسعه زیرساخت»، «تولیدی و خدماتی»، «فرهنگی، علمی و آموزشی»، «سلامت و رفاه اجتماعی»، «عمومی، امنیتی و قضایی» و «اقتصادی و مالی» تقسیم بندی شده و از برترین های آنها تقدیر به عمل می آید.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران یادآور شد: همچنین دستگاه های اجرایی در محورهای ویژه استان تهران شامل «تحقق مصوبات سفرهای ریاست محترم جمهوری»، «مشارکت در تحقق شعار سال»، «پاسخگویی»، «ایجاد اشتغال»، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «مشارکت در نظام آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و تصمیم گیری استان» مورد ارزیابی قرار گرفته اند که دستگاه های برتر در قالب شاخص های ترکیبی معرفی می شوند.

علی شیرین گفت: علاوه بر این، در جشنواره امسال یکی از طرح های پژوهشی که مبتنی بر مسائل استان تهران اجرا شده است، انتخاب و معرفی خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: دبیرخانه شهید رجایی استان تهران آمادگی دارد از نظرات خبرگان، نخبگان دانشگاهی و اقشار مختلف مردم شریف برای بهبود فرایند آسیب شناسی و شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۲ استفاده کند.