ورود پژوهشگران ایرانی به «باستان شناسی جنایی» برای نخستین بار
ورود پژوهشگران ایرانی به «باستان شناسی جنایی» برای نخستین بار
بهره‌گیری از روش‌های علم باستان‌شناسی در پرونده‌های جنایی که رویکردی نوین در علم باستان‌شناسی است، برای نخستین بار در کشور از سوی پژوهشگران دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش تیکنا و به نقل از دانشگاه تهران، دکتر رسول بابایی، دانشجوی دکترای باستان‌شناسی دانشگاه تهران توانست با موفقیت از رساله دکتری خود با عنوان «باستان‌شناسی جنایی: روش‌های ارزیابی جنایی در تجزیه و تحلیل خشونت در بستر باستان‌شناسی» دفاع کند.

دکتر حسن کریمیان، استاد راهنمای این رساله و مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران در این خصوص اظهار داشت: «با تربیت این متخصص، زمینه همکاری مؤثر باستان‌شناسان با کارگاهان پلیس جنایی و دستگاه قضائی فراهم آمده است».

وی افزود: پس از همکاری باستان‌شناسان با بازرسان سازمان ملل در کاوش قبور جمعی و تعیین کیفیت تدفین قربانیان جنایانت جنگی در بوسنی هرزه گوین و نیز گورهای جمعی عراق، زمینه همکاری باستان‌شناسان با پلیس جنایی فراهم آمد. این تجربیات تدریجاً منجر به تربیت باستان‌شناسان جنایی و تالیفات بسیار شد؛ به کیفیتی که در کشورهای غربی، این متخصصان در همکاری با سایر دست‌اندرکاران کشف جرایم، ضمن حفاری سیستماتیک و کشف آلات و ادوات مجرمانه موجود در صحنه‌های جرم، در خصوص کمیت و کیفیت وقوع جرم اظهارنظر می‌کنند.

دکتر کریمیان با اشاره به اهمیت باستان‌شناسی جنایی در کشف حقیقت، گفت: از آنجایی که مدیریت صحنه جرم اولین و حساس‌ترین مرحله در تحقیقات جنایی است، باستان‌شناسان جنایی قادر خواهند بود با بکارگیری روش‌های علمی کاوش، ضمن مطالعه دقیق مکان تدفین و اشیا مکشوفه، بازسازی‌های مفیدی برای درک دقیق‌تر صحنه جرم انجام دهند.

در انجام این رساله، که توسط سرهنگ بابایی، از افسران آگاهی ناجا انجام شده است، ضمن بهره‌گیری از تجربیات باستان‌شناسان غربی، پس از مطالعه چند صد پرونده جنایی، ۴۹ مورد را در دستور کار مطالعات میدانی قرار داده و با بهره‌گیری از نتایج مطالعات میدانی، برای اولین بار در کشور، پژوهشی بسیار دشوار در حوزه باستان‌شناسی جنایی انجام شد.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، باستان‌شناسی جنایی می‌تواند به عنوان یکی از علوم کشف جرم در کنار پلیس و پزشکی قانونی کشور قرار گرفته و در کشف رازهای پنهان جنایت مورد استفاده قرار گیرد.