شیخ زکزاکی الگویی برای معرفی صلح در عرصه جهانی است
شیخ زکزاکی الگویی برای معرفی صلح در عرصه جهانی است
مقیمی گفت: علامه زکزاکی الگویی برای معرفی صلح در عرصه مطالعات صلح جهانی است. دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در همین راستا به این استاد فرزانه دکترای افتخاری اعطا می کند.

سید محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران: پیشنهاد اعطای دکترای افتخاری از سوی دانشکده مطالعات جهان به شورای منتخب دانشگاه تهران شد و مقرر شد دکتری افتخاری در حوزه مطالعات جهان برای شیخ زکزاکی درنظر گرفته شده است.

وی افزود: با اقتدا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، عنوان اندیشمند مصلح را برای شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه برگزیدیم.

مقیمی گفت: صلح به عنوان یک فضیلت عمومی شناخته می شود اما دچار تحول شده است و در غرب مورد دستبرد واقع شده است این در حالی است که ما این رسالت را داریم و باید الگواره واقعی صلح را به جهان معرفی کنیم

وی افزود: شیخ زاکزاکی پرورش یافته مکتب اسلام و امامین انقلاب اسلامی است و همه انسان ها می توانند از این الگو استفاده کنند.

مقیمی خاطرنشان کرد: علامه زکزاکی الگویی برای معرفی صلح در عرصه مطالعات صلح جهانی است. دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در همین راستا به این استاد فرزانه دکترای افتخاری اعطا می کند.