سیستم پایش حفاظتی با قابلیت افزایش رشد گیاهان و تامین گرمای گلخانه‌ای رونمایی شد
سیستم پایش حفاظتی با قابلیت افزایش رشد گیاهان و تامین گرمای گلخانه‌ای رونمایی شد
سیستم پایش حفاظتی و دوزینگ دی اکسید کربن با حضور مدیر برنامه ملی توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و شیلاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری رونمایی شد.

به گزارش گروه فناوری کشاورزی تیکنا، سیستم پایش حفاظتی و دوزینگ دی اکسید کربن با حضور مدیر برنامه ملی توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و شیلاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری رونمایی شد.

همزمان با پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات ساختمان و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی در غرفه شرکت دانش بنیان پاکمن، از پنل کنترلی پلنتا با حضور نادرقلی ابراهیمی مدیر برنامه ملی توسعه شهرک‌ های گلخانه‌ای و شیلاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری رونمایی شد.

دسـتگاه پلنتا در بهبود شـرایط گیاهان گلخانـه عملکـرد دوگانـه ای دارد. به صورتی که نه تنهـا با افزایـش غلظـت CO۲ موجود در محیـط گلخانـه موجـب رشـد کمی و کیفـی محصـولات خواهـد شد، بلکـه جهـت تامیـن گرمـای گلخانـه در فصـول سـرد سـال، نیـز میتوانـد مـورد اسـتفاده قرار گیـرد.

از مهمترین ویژگی های دسـتگاه می تـوان بـه افزایـش فتوسـنتز و در نتیجـه افزایـش رشـد گیاهـان و همچنیـن کاهـش انتشـار آلاینـده کربن دی اکسـید بـه محیـط زیسـت با اسـتفاده بهینـه از آن در جهـت تامین منبـع انرژی مـورد نیاز رشـد گیاهـان، اشـاره کرد.

گیاهـان طـی فرآینـد فتوسـنتز، آب و کربـن دی اکسـید موجـود در محیـط را بـه کمک نور خورشـید بـه گلوکـز و اکسـیژن تبدیـل می کنند؛ سـپس از گلوکز تولیدشـده به عنـوان منبع تامیـن انـرژی جهـت رشـد اسـتفاده می کنند. میـزان کربن دی اکسـید موجـود در هـوای محیـط در حـدود ۴۰۰ppm اسـت.

هـر محصول در حال رشـد در گلخانه ای کاملا پوشـیده و بـا تهویـه کـم یـا بـدون تهویـه می توانـد سـطح CO۲ را در طـول روز بـه ۲۰۰ppm کاهـش دهـد کـه تاثیـر منفی قابـل توجهی بر محصـولات خواهد داشـت.

افزایـش غلظـت کربن دی اکسـید تـا مقـدار بهینـه باعـث افزایـش نـرخ رشـد گیاهان می شود که این مقدار متناسـب با نـوع گیاهان در گلخانـه تغییر خواهد کرد.

همچنین دسـتگاه پلنتا، منبـع غنی از دی اکسـید کربن موجـود در محصولات احتـراق مجموع بویلر و کندانسـور را دریافـت کرده و پس از ترکیـب ایـن تـوده با هـوا و انجـام فرایندهـای رقیق سـازی و سـنجش آلایندگی، آن را بـه سـمت گلخانه ارسـال می کند.

با توجـه بـه تفـاوت هـا در ابعـاد گلخانـه هـا و نامعیـن بـودن مسـیرهای تزریـق از موتورخانـه تـا گلخانـه، سیسـتم هـای تزریـق دی اکسـید کربـن، تنهـا وظیفـه تامیـن تـوده رقیـق بـا دمـا و آلایندگـی مناسـب را در خروجـی خـود داشـته و انتقـال تـوده حـاوی دی اکسـید کربـن بـرای مسـیرهای بالاتـر، خـارج از حـدود ایـن دسـتگاه اسـت.