دستورالعمل حمایت از پژوهشگران پسادکتری اصلاح شد
دستورالعمل حمایت از پژوهشگران پسادکتری اصلاح شد
با دستورالعمل حمایت از پژوهشگران پسادکتری، فاصله مجاز بین فارغ‌التحصیلی تا ارسال پسادکتری در بنیاد ملی علم ایران از ۳ سال به ۵ سال افزایش یافت.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، با توجه به رسالت بنیاد ملی علم ایران مبنی بر حمایت مؤثر از پژوهشگران جامعه، بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل حمایت از پژوهشگران دوره پسادکتری در جلسه ۲۱۳ کمیته تخصصی به شرح زیر اصلاح شد.

در مورد دستورالعمل حمایت از طرح‌های پسادکتری بنیاد ملی علم ایران درباره شرایط پژوهشگر که فاصله مجاز بین فارغ‌التحصیلی تا ارسال پسا دکتری در صندوق ۳ سال ذکر شده است، مقرر شد این فاصله تا ۵ سال افزایش یابد. مشروط بر اینکه در این سال‌ها پژوهشگر متقاضی، فعالیت‌های پژوهشی داشته باشد.