حضور دانشگاه بزرگمهر قائنات در نمایشگاه بین المللی IPAS
حضور دانشگاه بزرگمهر قائنات در نمایشگاه بین المللی IPAS
یک شرکت مستقر در مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات با ارائه سه محصول نرم افزاری در حوزه امنیت در بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی IPAS شرکت کرد.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، یکی از شرکت های مستقر در مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات با ارائه سه محصول نرم افزاری در حوزه امنیت در بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی IPAS شرکت کرد.

شرکت بومی سازان پردازش هوشمند قائم، با ارائه سه محصول نرم افزاری سامانه نرم افزاری شمار، سامانه نرم افزاری حجاب و سامانه نرم افزاری روی بین به مدت ۴ از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ تا پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ در محل مصلی امام خمینی (ره) تهران، غرفه دانشگاه بزرگمهر قائنات واقع در شبستان، ستون ۱۰۳ محصولات خود را به نمایش گذاشت.