جایگاه دومی ایران در ثبت اختراع تولیدات علمی کشورهای اسلامی
جایگاه دومی ایران در ثبت اختراع تولیدات علمی کشورهای اسلامی
به لحاظ تعداد استنادهای پروانه های ثبت اختراع به تولیدات علمی کشورهای اسلامی، کشور جمهوری اسلامی ایران در جایگاه دوم قرار گرفت.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، سید احمد فاضل زاده، رئیس مؤسسه ISC گفت: غالبا اثرگذاری علمی را با استناد بررسی می نمایند و شمارش استنادهای دریافتی در مدارک علمی امری رایج در مطالعات علم سنجی است. اما این استنادها در محیط های فناورانه هم رخ می دهد که به تعبیری می توان آن را اثرگذاری علم بر فناوری در نظر گرفت.

فاضل زاده گفت: بر اساس این شاخص، می توان نتیجه گرفت که پیشرفت ها و نوآوری های فناورانه تا چه حد بر دستاوردها و یافته ­های پژوهش های علمی استوار است.

جایگاه ایران در تولید علم فناوارنه بر اساس استناد در پروانه ثبت اختراع

رئیس مؤسسه ISC در ادامه گفت: در بازه ۱۰ ساله ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ ، بیش از ۹۹ میلیون مدرک علمی در سطح جهان تولید شده است که از این تعداد ۱۳۴۱۷۳۲ مدرک در پروانه های ثبت اختراع مورد استناد قرار گرفته اند. در این بازه زمانی، ۷۵۲۴۲۱ مدرک علمی با وابستگی سازمانی ایران منتشر شده است که از این تعداد ۱۳۰۵۸ مدرک توسط ۲۲۲۴۸ پروانه ثبت اختراع ۲۴۹۸۴ بار مورد استناد قرار گرفته است.

اختراع

نمودار .۱ جایگاه ایران در تولید علم فناوارانه و تولید علم در بازه ده ساله ۲۰۲۱-۲۰۱۲

جایگاه کشورهای اسلامی در تولید علم فناوارنه بر اساس استناد در پروانه ثبت اختراع

وی اظهار داشت: در بازه زمانی ۲۰۲۱-۲۰۱۲ به لحاظ مجموع تولید علم فناورانه، ایران در بین کشورهای اسلامی رتبه دوم را از آن خود کرده است. کشور عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب رتبه ­های اول و سوم را داشته اند. رتبه کشورهای اسلامی در جدول ۱ زیر قابل مشاهده است.

اختراع

جدول۱٫ جایگاه ایران به لحاظ استناد آثار علمی در پروانه های ثبت اختراع

فاضل زاده ادامه داد: به لحاظ تعداد استنادهای پروانه های ثبت اختراع به تولیدات علمی در کشورهای اسلامی در بازه زمانی ۲۰۲۱-۲۰۱۲ ، ایران با ۸۸۸۴ استناد از پروانه های ثبت اختراع رتبه دوم را پس از عربستان به دست آورده است.

اختراع

نمودار ۲ تعداد استنادهای پروانه های ثبت اختراع به تولیدات علمی را در بین کشورهای اسلامی که بیشترین استناد را دریافت کرده اند نشان می ­دهد.