تکثیر طبیعی ماهی سفید در بزرگترین استخر خاکی ایران در انزلی آغاز شد
تکثیر طبیعی ماهی سفید در بزرگترین استخر خاکی ایران در انزلی آغاز شد

به گزارش تیکنا، کوروش خلیلی درگفت‌وگویی برآورد اولیه دراستخر کوچکی از محدوده ۴.۳ هکتاری در نظر گرفته شده را ۳۰۰ مولد عنوان کرد و افزود: به‌گزینی و به‌نژادی در انتخاب این ماهیان مولد برای تکثیر طبیعی انجام شده و مولدگیری بصورت روزانه از رودخانه‌های گیلان (سفید رود، چله وند، حویق و لمیر) و پره های […]

به گزارش تیکنا، کوروش خلیلی درگفت‌وگویی برآورد اولیه دراستخر کوچکی از محدوده ۴.۳ هکتاری در نظر گرفته شده را ۳۰۰ مولد عنوان کرد و افزود: به‌گزینی و به‌نژادی در انتخاب این ماهیان مولد برای تکثیر طبیعی انجام شده و مولدگیری بصورت روزانه از رودخانه‌های گیلان (سفید رود، چله وند، حویق و لمیر) و پره های صیادی منتخب به این استخرها برای تکثیر طبیعی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تعهد امسال شیلات ایران بسیار بیش از سال گذشته است، گفت: امسال با شرایط خوبی که در مشارکت جامعه صیادی انجام پذیرفت هدف گذاری ما در تکثیر طبیعی دستیابی به تولید ۲۰ میلیون بچه ماهی سفید است که این امر با اختصاص حدود۴.۳ هکتار استخر خاکی و ۲۵ هچری پره های صیادی به راحتی امکانپذیر است و در تکثیر مصنوعی این تعهد، ۱۵۰ میلیون بچه ماهی سفید در مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر است.

وی تصریح کرد: شیلات گیلان با توجه به تجاربی که در ۲ سال اخیر داشت توانست تعداد هچری‌های ساحلی را از هشت مورد به ۲۵ هچری افزایش دهد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مرکز تکثیر و بازسازی شهید انصاری برای حفظ و بهسازی ذخایر منطقه غرب استان معین در نظر گرفته شده است امروز در نخستین مرحله سه کیلو تخم لقاح یافته از مولدین رودخانه سفید رود بصورت تکثیر نیمه مصنوعی در این استخرها رها سازی شد که ظرف چند روز آینده این میزان به ۱۵ کیلو معادل پنج میلیون لارو خواهد رسید.

گیلان از کانون‌های صیادی در شمال کشور است که چهار هزار صیاد در قالب ۴۶ شرکت تعاونی پره از ۲۰ مهر تا ۲۰ فروردین ماه سال بعد در ۳۰۰ کیلومتر آب‌های ساحلی استان به صید ماهی می پردازند.