تولید دستگاه احیاکننده ریوی سبک بدون نیاز به برق و باتری
تولید دستگاه احیاکننده ریوی سبک بدون نیاز به برق و باتری
مدیر عامل شرکت دانش بنیان از تولید دستگاه احیاکننده ریوی سبک بدون نیاز به برق و باتری خبر داد.

به گزارش گروه فناوری پزشکی تیکنا، پیمـان محرابیـان، مدیر عامل شرکت «دارو درمـان پرشـیا» با اشاره به مشکلات واردات و تحریم های اعمال شده بر ایران گفت: احیــا کننــده ریوی نیوماتیـک است در مشکلات حاد تنفسـی بــرای احیای بیمار استفاده می شود و کاربـرد اصلـی آن در هنـگام احیـاء و انتقال بیمـار است. منبع انرژی ایـن دستگاه، نیروی مکانیکی گاز اکسـیژن است و دستگاه هیچگونه نیــازی بــه برق یا باتری ندارد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه تولیدی که قابلیت اتصال بــه ماسک اکسیژن، لولــه اینتوبــه، لوله تراکستومی و کپســول یا سیســتم سانترال بیمارسـتان یا آمبولانس را دارد دارای دو حالت خودکار و دستی است که در حالـت دستی کاربـر میتوانـد در حیـن CPR بـا فشـردن یک دکمه، اکسیژن رسـانی را انجام دهد. در حالت اتوماتیــک نیــز، حجــم و فرکانـس تنفســی میتواند باتوجه به حجم بیمار انتخـاب شـود.

به گفته محرابیان، دسـتگاه مجهـز بـه سیسـتم خروجـی اطمینـان و همچنیـن سنسور تطبیــق تنفــس است؛ خروجــی اطمینان از ایجــاد باروتراما جلوگیری میکند و در صــورت مسـدود بـودن مسـیر هوایـی بیمـار یا بالا بودن حجــم اکســیژن، همــراه بـا ایجـاد یـک هشـداردهنده صوتـی، حجـم اضافـی اکسـیژن را خـارج میکند. سنســور تطبیــق تنفــس دستگاه، تلاش تنفســی بیمار را حــس کرده و حالـت Control Assist SIPPV را فراهــم میکند.

وی قابلیت استفاده در احیای اضطراری، ثبات بیشتر حجــم جــاری و میــزان تنفــس نســبت بــه ماســکهای BVM و جبران خطــای انســانی، قابلیت حمل آسان به عنوان کوچک ترین و سبک ترین ونتیالتور پرتابل در ایران، کاهش مدت زمان نیاز به آموزش، قابلیت انتقال سریع از یک بیمار به بیمار دیگر، جلوگیری از انتقال بیماری باتوجه به امکان ضدعفونی دستگاه ، قابلیت استفاده در شرایط CBRNE و جنگ نوین، برخورداری از دریچه اطمینان فشار به منظور جلوگیری از بارو تروما، مجهـز بودن بـه سیسـتم محدودکننـده فشـار، امکان استفاده از مد دستی در مــوارد Hypoventilation و افــت ۲PaO و ۲SPO و همچنیــن به منظــور CPR وو جلوگیری از انتقال بیماری باتوجه به امکان ضدعفونی دستگاه (طبق استاندارد ۵ – ۱۰۶۵۱( از ویژگی های این دستگاه عنوان کرد.