برخی مصوبات درباره دختران دهه ۶۰ نسبتی با عدالت ندارد
برخی مصوبات درباره دختران دهه ۶۰ نسبتی با عدالت ندارد
پاد با بیان اینکه باید با دختران مجرد دهه ۶۰ کریمانه‌تر برخورد شود، گفت: ما کارکرد زنان را فقط در داشتن همسر تعریف کردیم بنابراین دختران مجرد دهه ۶۰ را شایسته دریافت خیلی از امتیازات ندانستیم و این اشتباه تاکتیکی، راهبردی و خطرناک است.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، سکینه سادات پاد در نشست بررسی تجربه زیسته دختران دهه ۶۰ با نگاهی بر قوانین مصوب مرتبط گفت: من مطابق ماموریتی که آقای رئیس جمهور به بنده امر کردند و یک ماموریت بسیار متفاوت و منحصربفرد که به نوعی پرداختن به آن منطقه ممنوعه محسوب می‌شود و حق آزادی بیان بر پایه اجتماعات، حریم خصوصی و پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان مواردی است که آقای رئیس جمهور علاوه بر حکم کلی که مصرح مردم در قانون اساسی فرمودند، این ۴ گزاره را تاکید مضاعفی به ویژه در حوزه پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان داشتند. لذا ما برای اینکه بتوانیم به اهداف این حکم دست یابیم و بتوانیم به درستی انجام وظیفه کنیم قاعدتاً باید یک رصدی می داشتیم و یک تصویر صحیح و دقیق از مسئله‌های حوزه زنان را موظف بودیم احصاء کنیم.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با بیان اینکه مساله‌ای که ابتدا بیان کردیم بحث دختران دهه شصتی مجرد بود، گفت: شاید کمتر کسی که مسئولیت در یک تریبون رسمی دارد، به این مساله بپردازد ولی من از اولین کسانی بودم که تابوشکنی کردم.

پاد افزود: وضعیت دختران دهه ۶۰ را زیبنده کشور نمی‌دانم؛ در قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و حتی برخوردها را بی نسبت با عدالت می‌دانستم و برای بتوانیم یکی از این مساله‌ها را به کمک متخصصان و نخبگان حل کنم اهتمام جدی داشتم.

وی ادامه داد: رویکرد من مراجعه به متخصصان حوزه است و فکر می‌کنم هم توجه به مساله دختران مجرد دهه ۶۰ و هم مراجعه به متخصصان در این حوزه بر مبنای عقلانیت در حکمرانی است. نمی ‌وانیم برای بخشی از جامعه بی‌برنامه باشیم و به نخبگان و متخصصان امور مراجعه نکنیم. اگر این اتفاق بیفتد قاعدتاً حکمرانی از حکمت خالی می شود و همانجا با مردم بی نسبت می‌شویم.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی تصریح کرد: دولت مردمی معتقد به بهره گیری از نظرات متخصصان و نخبگان است. در این همین راستا اساتید دغدغه‌مند این حوزه‌ها شناسایی شدند و آنهایی که اندیشمندانه در این حوزه فکر کردند و دغدغه دارند لطف فرمودند و پذیرفتند.

پاد تاکید کرد: در برخی از بخشنامه‌هایی با هدف خیلی مقدس و بزرگ بعضاً ممکن است بدون قصد نوعی امتیازات را طراحی کرده باشند. دختران دهه ۶۰ خارج از مبانی عادلانه و عدالت نه تنها امتیازی را کسب نمی‌کنند بلکه متضرر هم می‌شوند و احساس تبعیض که بخش زیادی از زنان جامعه ما را در ساحت‌های مختلف درگیر کرده، دختران دهه ۶۰ را هم مشغول کرده است به طور مثال حتی در مورد شغل.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ادامه داد: بخواهیم دقیق تر و علمی تر نگاه کنیم اتفاقاً با دختر مجرد دهه ۶۰ در راستای حق کرامت (بند ۶ اصل ۲ قانون اساسی) باید کریمانه‌تر برخورد شود و منطق اسلام و قرآن هم این چنین است. کرامت دختران مجرد دهه ۶۰ که عنصر فعال جامعه و در سنی هستند که می توانند خیلی کارآمد باشند باید بیشتر نگه داشته شود. ما کارکرد این زن را فقط در داشتن همسر تعریف کردیم و آنها را شایسته دریافت خیلی از امتیازات ندانستیم و این همان اشتباه و خطای تاکتیکی و راهبردی خیلی خطرناک است.

وی تصریح کرد: در ماموریت بنده پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان برگرفته از بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی آمده است بر اساس این بند جمهوری اسلامی برای خود وظیفه ای به نام احیای حقوق مادی و معنوی زنان تعریف کرده است. پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان را آقای رئیس جمهور در راستای اجرای این بند از قانون اساسی از بنده خواسته است.

پاد تاکید کرد: برخی دستگاههای تصمیم‌گیر بعضاً تصمیماتی اتخاذ می کنند که پیوست عدالت ندارد، آن چیزی که حضرت آقا مکرراً فرمودند که هر تصمیمی گرفته می‌شود باید پیوست عدالت داشته باشد و بتوانیم مستندتر حرف خود را بیان کنیم مساله‌های متعدد دارند که از حق عائله مندی که ما صحبت‌های غیررسمی با اساتید محترم داشتیم، باید تعریف ما از خانواده اساساً با امروز متفاوت تر هم بشود تا بتوانیم افراد را محترم بشماریم.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی افزود: نقش‌های دیگر اینها را می‌خواهیم چه کار کنیم. بالاخره دختر است، انسان است، زن است ولی مادر یا همسر نیست. نمی خواهیم این را تبلیغ می کنیم ولی این واقعیت موجود است و یک عدد رسیدن آن که دست ما هم نیست، تلاش کنم. لطف و فضل الهی منوط به تلاش ما است که دانش و تجربه شما چاشنی این حرکت می شود. امیدواریم بتوانیم به نتایج خیلی خوبی دست پیدا کنیم.

ایرنا