اولین جراحی مغز به کمک فناوری واقعیت افزوده در کشور انجام شد+فیلم
اولین جراحی مغز به کمک فناوری واقعیت افزوده در کشور انجام شد+فیلم
اولین جراحی مغز به کمک تکنولوژی واقعیت افزوده در مجتمع بیمارستانی یاس دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

به گزارش گروه فناوری پزشکی تیکنا، اولین جراحی تومور مغزی با کمک تکنولوژی واقعیت افزوده در مجتمع بیمارستانی یاس دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

این محصول در مرزهای دانش را هادی دیگاله، متخصص جراحی مغز و اعصاب مجتمع بیمارستانی یاس و تیم فنی دانشگاه های صنعتی شریف و علم و صنعت ایران توسعه داده اند که در اتاق عمل و در جراحی اعصاب برای اولین بار در ایران استفاده شد.