انتصاب آرایی به مشاور رییس سازمان ثبت احوال کشور در امور راهبردی و توسعه مدیریت 
انتصاب آرایی به مشاور رییس سازمان ثبت احوال کشور در امور راهبردی و توسعه مدیریت 
معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور با حکم معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور، به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور راهبردی و توسعه مدیریت منصوب شد. 

به گزارش گروه سیاست و حکمرانی تیکنا، وحید آرایی، معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور با حکم معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور، به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور راهبردی و توسعه مدیریت منصوب شد.

در بخشی از حکم آمده است:

توجه به مدیریت راهبردی در حکمرانی سازمان ثبت احوال کشور به عنوان یکی از مهم ترین دستگاه های حاکمیتی بیش از پیش ضروری می باشد. به همین منظور لازم است با بهره گیری از روش‌ های نوین برنامه ریزی و استفاده از دانش و فناوری روز با ایجاد فضای تعاملی و اثربخش در جهت ارتقای بهره وری و تحقق سازمانی پویا، چابک، برنامه محور و کارآمد و با همکاری سایر بخش های سازمان زمینه تبیین نظام یکپارچه هویت هوشمند و ایفای مسئولیت های نوین سازمان ثبت احوال کشور به صورت متناسب و روزآمد را به منظور ارتقای جایگاه سازمان، تقویت منابع انسانی و ارتقای بهره وری با استفاده از اسناد بالادستی و ظرفیت های موجود فراهم نمایید.

گفتنی است وحید آرایی دارای دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه است.