امروز رژیم صهیونیستی از هر زمانی شکست‌پذیرتر است
امروز رژیم صهیونیستی از هر زمانی شکست‌پذیرتر است
سخنگوی دولت در واکنش به عملیات امروز مقاومت فلسطین علیه صهیونیست‌ها نوشت: امروز رژیم صهیونیستی از هر زمانی شکست‌پذیرتر است و ابتکار عمل به دست جوانان فلسطینی است.

به گزارش گروه سیاست و حکمرانی تیکنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به عملیات امروز مقاومت فلسطین علیه صهیونیست‌ها نوشت: پاسخ مقتدرانه جوانان فلسطینی به اقدامات جنایتکارانه رژیم کودک‌کش اثبات کرد امروز رژیم صهیونیستی از هر زمانی شکست‌پذیرتر است و ابتکار عمل به دست جوانان فلسطینی است.